سرپرست امور عمومی و اداری معاونت آموزشی


 دکتر حسین آفتابی