مسئول خدمات و نقلیه


 

فرج قاسم نژادیان مسئول خدمات و نقلیه

مدرک تحصیلی : دیپلم

سابقه کار : 15 سال

اعضای کارکنان خدمات :سهندعلی شکاری-رضا صبری- سربازعلی محمدی-پری اکرمی-آذر دوست گلشنی-سکینه فرهودی

اعضای کارکنان نقلیه :عارف مصیبی- توحید هژبری