معاونت آموزشی پژوهشی
 

واحد حسابداری

 

  رئیس حسابداری: هاجر مردی
  شماره تماس: 54 الی 37275551
   داخلی: 223 


 

 حسابدار و امین اموال: پیمان مهری
 شماره تماس: 54 الی 37275551
داخلی: 223


 
  حسابدار و انباردار: یونس لطفی زاده

شماره تماس: 54 الی 37275551
داخلی: 223