منوی اصلی
 

معرفی کمیته تحقیقات دانشجوئی

کمیته تحقیقاتی دانشجویی
 
 
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه به عنوان یک تشکیل علمی–دانشجویی، زیر نظر معاونت پژوهشی به طور رسمی شروع به فعالیت نمود . کمیته تحقیقات دانشجویی با توجه به نقش انکارناپذیر پژوهش در توسعه همه جانبه و لزوم رفع مشکلات نظام سلامت و ارتقاء موقعیت علمی و به لحاظ نیاز کشور به تولید علم و رفع مشکلات نظام سلامت ، مصمم است در راستای سیاست های پژوهشی کشور بستری مناسب برای بروز و ظهور خلاقیتها و کشفیات و ارتقاء سطح فعالیت های کیفی و کمی و فعالیت های پژوهشی دانشجویی فراهم نماید و در نهایت با بکارگیری نتایج تحقیقات برای ایجاد تغییر مناسب استفاده عینی و موثر از نتایج بدست آمده را فراهم سازد