معرفی مسئول دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش و شرح وظایف

 
پروین گنج پور​​​​​​
کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر
مسئول دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی 
 
شرح وظایف :
  1. تشکیل کارگروه بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی در سطح دانشگاه
  2. اطلاع رسانی طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی در سطح دانشگاه
  3.  ایفای نقش راهبردی طرح تحول در آموزش پزشکی در سطح دانشگاه
  4. نظارت بر عملکرد کارگروههای تخصصی و اخذ فعالیت های عملکردی
  5. بارگذاری مستندات در سامانه ارزیابی آتنا
  6. پایش عملکرد کارگروههای تخصصی و مسئولین بسته ها
  7. برقراری ارتباط با دبیرخانه کلان منطقه 2 و همکاری با دبیرخانه کلان منطقه 2
  8. بارگذاری مستندات کارگروه ها در سامانه برنامه عملیاتی
 
 معاونت آموزشی