بسته  آمایش سرزمینی ،ماموریت‌گرایی، تمرکز زدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها

بسته  آمایش سرزمینی ،ماموریت‌گرایی، تمرکز زدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها


مسئول بسته: دکتر بلال مسافری
اعصای بسته: دکتر پروانه آقاجری، دکتر بابک بهادری، دکتر احسان مقدس کیا، دکتر الهه حق گشایی

فایل بسته ماموریت‌گرایی و ارتقاء توانمندی در بستر آمایش سرزمینی
 
 معاونت آموزشی