بسته توسعه آموزش مجازی
بسته توسعه آموزش مجازی

مسئول بسته: دکتر امیر محمدی

اعضای بسته : دکتر
مجتبی پوراکبر- دکتر ویدا هاشمی- دکتر علی عبدالله نژاد- دکتر لاله پیاهو- دکتر هادی پورجعفر

فایل بسته توسعه آموزش مجازی