معاونت آموزشی پژوهشی
 

سرپرست امور عمومی و اداری معاونت آموزشی