گروه آموزشی بهداشت عمومی
برنامه کلاسی رشته بهداشت عمومی نیم سال دوم سال تحصیلی 97-96

اصول و کلیات      
مدیریت و نظار
نظامهای سلام

 
 
 معاونت آموزشی