جمعه 6 ارديبهشت 1398 _ 20 شعبان 1440 _ 26 آوریل 2019
 
 
  سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی


دکتر مینا سادات هاشمی پرست

 عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت