چهارشنبه 5 تير 1398 _ 22 شوال 1440 _ 26 ژوئن 2019
 
 
  سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی


دکتر مینا سادات هاشمی پرست

 عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت