معاونت آموزشی پژوهشی
 

معرفی اداره رفاه

 

اداره رفاه دانشجويان:

اداره رفاه وتعاون دانشجويي يكي از زير مجموعه هاي مديريت دانشجويي فرهنگي دانشكده بوده كه در جهت تامين بخشی از نياز هاي اوليه دوران دانشجويي با بهره مندي از تسهيلات ارائه شده از صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي به توسط كارشناسان خدمات رفاه دانشجويي و كارشناسان امور دانشجويي حاضر در دانشكده هاي تابعه جهت اجراي اقدامات برنامه ريزي شده با تكيه بر تجارب كاشناسان خود وهمچنين با استفاده از امكانات بروز و جديد در رسيدن به اهداف تعيين شده ايفاي نقش مي نمايد.

 

عمده فعاليتهاي اداره رفاه وتعاون دانشجويان :

پرداخت وام تحصيلي

پرداخت وام مسكن

پرداخت وام ضروري

پرداخت وام شهريه

پرداخت وديعه مسكن

پرداخت وام خريد كالا

پرداخت كمك هزينه ويژه دانشجويان شاهد

صدور فرم ميزان بدهي براي كليه دانشجويان

انعقاد قرارداد بيمه خدمات درماني و تامين دفترچه بيمه

انعقاد قرارداد بيمه حوادث دانشجويي وتامين خسارتهاي ناشي از حوادث

صدور مجوز كارساعتي دانشجويي

گشايش حساب بانكي

استفاده از امكانات نرم افزاري و پشتيباني نرم افزاري در تمام زير مجموعه هاي مرتبط

همكاري در تهيه و اخذ مجوز و تسويه حساب از صندوق رفاه دانشجويان وزارت