معرفی اداره رفاه و تعاون

اداره رفاه دانشجويان:

اداره رفاه و تعاون دانشجويی يكي از زير مجموعه‌های مديريت دانشجويی فرهنگی دانشكده بوده كه در جهت تامين بخشی از نيازهای اوليه دوران دانشجويی با بهره‌مندی از تسهيلات ارائه شده از صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی توسط كارشناسان خدمات رفاه دانشجويی و كارشناسان امور دانشجويی حاضر در دانشكده‌های تابعه جهت اجرای اقدامات برنامه‌ريزی شده با تكيه بر تجارب كاشناسان خود وهمچنين با استفاده از امكانات بروز و جديد در رسيدن به اهداف تعيين شده ايفای نقش می‌نمايد.

عمده فعاليتهای اداره رفاه وتعاون دانشجويان :

پرداخت وام تحصيلی

پرداخت وام مسكن

پرداخت وام ضروری

پرداخت وام شهريه

پرداخت وديعه مسكن

پرداخت وام خريد كالا

پرداخت كمك هزينه ويژه دانشجويان شاهد

صدور فرم ميزان بدهی برای كليه دانشجويان

انعقاد قرارداد بيمه خدمات درمانی و تامين دفترچه بيمه

انعقاد قرارداد بيمه حوادث دانشجويی وتامين خسارتهای ناشي از حوادث

صدور مجوز كار ساعتی دانشجويی

گشايش حساب بانكی

استفاده از امكانات نرم افزاری و پشتيبانی نرم افزاری در تمام زير مجموعه های مرتبط

همكاری در تهيه و اخذ مجوز و تسويه حساب از صندوق رفاه دانشجويان وزارت