برنامه کلاسی اتاق عمل

 
برنامه کلاسی کارشناسی اتاق عمل نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402

برنامه کلاسی کارشناسی اتاق عمل نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

کارشناسی اتاق عمل ترم 3 - ترم 5 - ترم 7


برنامه کلاسی کارشناسی اتاق عمل نیم سال دوم سال تحصیلی 1398-1397