منوی اصلی
 

فرم هاي اداره امور هيات علمي


فرم ترفيع پايه سالانه اعضاي هيات علمي و فرم تعيين درصد حق محروميت از مطب اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي دانشكده و دستورالعمل پرداختي حق محروميت از مطب اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي جهت دانلود روی نام فرم ها کلیک کنید.

فرم ترفیع پایه سالانه

فرم تعیین در صد تمام وقتی

دستور العمل اجرایی نحوه پرداخت تمام وقتی اعضای هیات علمی تمتم وقت جغرافیایی