شنبه 12 آذر 1401 _ 08 جمادى الأولى 1444 _ 3 دسامبر 2022
  معرفی اداره خوابگاه

اداره امور خوابگاهها ازادارات زیر مجموعه مدیریت دانشجویی می باشد که وظیفه اصلی آن اسکان دانشجویان متقاضی خوابگاه و فراهم نمودن فضایی امن با امکانات موجود می باشد .

این اداره متشکل از

- مسئول اداره امور خوابگاهها

- مسوول رسیدگی به امور ایاب و ذهاب دانشجویان می باشد.

چند مورد از اهم فعالیتهای این اداره به شرح زیر می باشد:

1. اجراي دقيق قوانين،‌مقررات ، آئين نامه و بخشنامه هاي اداري مربوط.

2. پذيرش اسكان دانشجويان واجد شرايط در خوابگاههاي دانشجويي.

3. امتياز بندي فرم هاي درخواست خوابگاه دانشجويان جهت اولويت بندي.

4. صدور معرفي نامه و كارت ورود به خوابگاه براي دانشجويان متقاضي خوابگاه.

5. تهيه و تنظيم ليست اسامي ساكنين خوابگاه هاي دانشجويي و تهيه اسناد هزينه مربوطه.

6. ارسال ليست اجاره بهاي خوابگاه هاي دانشجويي به صندوق رفاه دانشجويان .

7. انجام امور مربوط به تسويه حساب بدهي خوابگاه هاي دانشجويي.

8. تعيين اولويت هاي مربوط به تجهيز و تعميرات مورد نياز در خوابگاه ها.

9. انجام تعميرات مورد نياز خوابگاه ها در ايام تعطيلي خوابگاههاي دانشجويي.

10. مشاركت در اجراي برنامه هاي فرهنگي، ورزشي و فعاليتهاي فوق برنامه در خوابگاه هاي دانشجويي.

11. تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات مربوط به خوابگاه هاي دانشجويي و تجزيه و تحليل و ارائه آن به مسئولين ذيربط به منظور انجام برنامه ريزي هاي لازم.

12. اعلام به موقع وضعيت خوابگاه هاي دانشجويي و تعيين ظرفيتهاي موجود.

13. نظارت بر برنامه سرويس هاي اياب و ذهاب خوابگاه هاي دانشجويي.

14. پيگيري و نظارت بر عملكرد شركتهاي خدماتي و تاسيساتي طرف قرارداد در خوابگاه هاي دانشجويي.

15. برگزاري جلسات هماهنگي پرسش و پاسخ مسئولين دانشگاه با دانشجويان.

16. بازديد از خوابگاه هاي دانشجويي و ارائه گزارش دقيق از وضعيت موجود خوابگاه ها .

17. همكاري و مشاركت در اسكان شركت كنندگان المپيادهاي ورزشي در خوابگاه هاي دانشجويي .

18. تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهي دانشجويان در خوابگاه ها و بهبود وضعيت خوابگاه هاي دانشجويي.

19. مشاركت در تهيه طرح هاي جامع و سودمند و متناسب در زمينه هاي رفاهي و امور فوق برنامه خوابگاه هاي دانشجويي.

20. استفاده از تجارب ارزشمند ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در زمينه خدمات رفاهي دانشجويان.

21. نظارت بر حفظ و حراست از اموال موجود در خوابگاه ها.

22. نظر خواهي از دانشجويان در قالب نيازسنجي نحوه ارائه خدمات رفاهي در خوابگاه ها
 
  معرفی اداره خوابگاه

اداره امور خوابگاهها ازادارات زیر مجموعه مدیریت دانشجویی می باشد که وظیفه اصلی آن اسکان دانشجویان متقاضی خوابگاه و فراهم نمودن فضایی امن با امکانات موجود می باشد .

این اداره متشکل از

- مسئول اداره امور خوابگاهها

- مسوول رسیدگی به امور ایاب و ذهاب دانشجویان می باشد.

چند مورد از اهم فعالیتهای این اداره به شرح زیر می باشد:

1. اجراي دقيق قوانين،‌مقررات ، آئين نامه و بخشنامه هاي اداري مربوط.

2. پذيرش اسكان دانشجويان واجد شرايط در خوابگاههاي دانشجويي.

3. امتياز بندي فرم هاي درخواست خوابگاه دانشجويان جهت اولويت بندي.

4. صدور معرفي نامه و كارت ورود به خوابگاه براي دانشجويان متقاضي خوابگاه.

5. تهيه و تنظيم ليست اسامي ساكنين خوابگاه هاي دانشجويي و تهيه اسناد هزينه مربوطه.

6. ارسال ليست اجاره بهاي خوابگاه هاي دانشجويي به صندوق رفاه دانشجويان .

7. انجام امور مربوط به تسويه حساب بدهي خوابگاه هاي دانشجويي.

8. تعيين اولويت هاي مربوط به تجهيز و تعميرات مورد نياز در خوابگاه ها.

9. انجام تعميرات مورد نياز خوابگاه ها در ايام تعطيلي خوابگاههاي دانشجويي.

10. مشاركت در اجراي برنامه هاي فرهنگي، ورزشي و فعاليتهاي فوق برنامه در خوابگاه هاي دانشجويي.

11. تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات مربوط به خوابگاه هاي دانشجويي و تجزيه و تحليل و ارائه آن به مسئولين ذيربط به منظور انجام برنامه ريزي هاي لازم.

12. اعلام به موقع وضعيت خوابگاه هاي دانشجويي و تعيين ظرفيتهاي موجود.

13. نظارت بر برنامه سرويس هاي اياب و ذهاب خوابگاه هاي دانشجويي.

14. پيگيري و نظارت بر عملكرد شركتهاي خدماتي و تاسيساتي طرف قرارداد در خوابگاه هاي دانشجويي.

15. برگزاري جلسات هماهنگي پرسش و پاسخ مسئولين دانشگاه با دانشجويان.

16. بازديد از خوابگاه هاي دانشجويي و ارائه گزارش دقيق از وضعيت موجود خوابگاه ها .

17. همكاري و مشاركت در اسكان شركت كنندگان المپيادهاي ورزشي در خوابگاه هاي دانشجويي .

18. تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهي دانشجويان در خوابگاه ها و بهبود وضعيت خوابگاه هاي دانشجويي.

19. مشاركت در تهيه طرح هاي جامع و سودمند و متناسب در زمينه هاي رفاهي و امور فوق برنامه خوابگاه هاي دانشجويي.

20. استفاده از تجارب ارزشمند ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در زمينه خدمات رفاهي دانشجويان.

21. نظارت بر حفظ و حراست از اموال موجود در خوابگاه ها.

22. نظر خواهي از دانشجويان در قالب نيازسنجي نحوه ارائه خدمات رفاهي در خوابگاه ها