منوی اصلی
 

معرفی سرپرست کمیته نظارت بر برگزاری آزمون

 

نسیم پرتاش
سمت : سرپرست کمیته نظارت بر برگزاری آزمون
رشته ومدرک تحصیلی  : کارشناسی ارشد مامایی
رتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشکده علوم پزشکی مراغه