آئین نامه های فرهنگی و دانشجویی


آئین نامه های حوزه های فرهنگی و دانشجویی


آئین نامه انجمن علمی

دستورالعمل اجرایی بسته فرهنگی ویژه دانشجویان خارجی

دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیته های انطباق امور فنی و اداری

آئین نامه داخلی شورای عالی انطباق امور فنی و اداری

آئین نامه اجرایی قانون انطباق امور فنی و اداری

قانون انطباق امور فنی و اداری

برنامه های 9 گانه صیانت از حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی

دستورالعمل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان دستگاههای اجرائی

آئین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان

دستورالعمل اجرایی ایام هفته عفاف و حجاب

دستورالعمل اجرایی انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی

شیوه نامه برگزاری انتخابات نماینده دبیران کانونهای فرهنگی 

دستورالعمل برگزاری همایش جهادگران سلامت

دستورالعمل برگزاری همایش دانشگاهی فصل نو ، فصل همدلی

اساسنامه پیشنهادی کانون های اخلاق حرفه ای

اساسنامه پیشنهادی کانون های فرهنگی

اساسنامه پیشنهادی کانون فعالیت های جهادی

شیوه نامه آموزش احکام نماز بیماران در بیمارستان ها و مراکز درمانی

آئین نامه جشنواره دانشجوی نمونه