معاونت آموزشی
 

دکتر صابر رائقی

 
دکتر صابر رائقی
سرپرست مدیریت آموزش و تحقیقات


دکتری تخصصی انگل شناسی پارازیتولوژی پزشکی
شماره تماس : 4137276333
0413727551(داخلی 218)
s.raeghi@mrgums.ac.ir