شرح وظایف اداره تربیت بدنی

شرح وظايف مسؤول ورزشی کارکنان و اساتید

 1- تهيه تقويم ورزشی ساليانه و تصویب آن در شورای اداری مدیریت

2- نظارت بر نحوه انجام فعاليت‌های ورزشی کارکنان و مربيان

3- گزارش عملكرد فعاليت‌های ورزشی کارکنان به مدیریت

4- درخواست وسايل ورزشی مورد نياز تيم‌های مختلف

5- انتخاب مربيان مجرب جهت فعاليت‌های مختلف ورزشی

6-ثبت نام از کارکنان, اساتید و خانواده در كلاسهاي آموزشی فعالیت‌های مختلف ورزشی

7-هماهنگي با مسئول سالنهای ورزشی در تدوين برنامه

8-هماهنگی با نمایندگان ورزشی واحدها در اجرای مسابقات طبق تقويم ورزشی مصوب

9-آماده‌سازی و اعزام تيمهای مختلف ورزشی کارکنان و اساتید به مسابقات استانی و کشوری

10-تنظیم و عقد قرارداد ورزشی با مربیان تیم‌ها و عوامل اجرایی مسابقات

11-برگزاری کلاس‌های ترم تابستانی برای فرزندان کارکنان در رده‌های سنی مختلف

 

شرح وظايف مسؤول فوق برنامه ورزشي دانشجويان

 1- تهيه تقويم ورزشی ساليانه و تصویب آن در شورای اداری مدیریت

2- نظارت بر نحوه انجام فعاليت هاي ورزشي دانشجويان ویمربيان ویارائه گزارش به مديريت

3- درخواست وسايل و تجهیزات مورد نياز جهت تيمهای مختلف ورزشی

4- انتخاب مربيان شايسته جهت رشته‌های مختلف ورزشی دانشجويان با هماهنگی مديريت

5- هماهنگی با مسئول سالنهای ورزشی در تدوين برنامه

6- توسعه و ترویج ورزش همگانی و برگزاری مسابقات تفریحی ورزشی در خوابگاههای دانشجویی

7- اجرای مسابقات متنوع ورزشی درمناسبت‌های مختلف

8- آماده‌سازی و تدارک اردو برای تیم‌های اعزامی به مسابقات کشوری و المپیادها

9- معرفی تيمهای منتخب ورزشی به مدیریت جهت اعزام به مسابقات کشوری و المپیادها

10-تنظیم و عقد قرارداد ورزشی با مربیان تیم‌ها و عوامل اجرایی مسابقات


 شرح وظایف مسئول آموزش و تحقیقات

 1- برنامه ريزی واحدهای درسی  1و 2 تربيت بدنی (برنامه هفتگی وبرنامه امتحانات)

 2- معرفی مدرسين مجرب حق التدريس جهت كلاسها به مديريت

3- نظارت مستمر برنحوه فعاليت مربيان حق التدريس و ارزشيابی فعاليت كلاسی آنان

4- درخواست وسايل ورزشی موردنياز جهت كلاسهای واحد 1 و 2

5- درخواست واحدهای سمعی و بصری جهت استفاده مربيان و دانشجويان

6- عقد قرارداد با مدرسين واحدهای تربيت بدني 1 و 2

7- مسئول ثبت نام واحدهای 1و2 تربيت بدنی

8- ارتباط با دانشكده‌ها درخصوص ارائه واحدهای تربيت بدنی

9- مسئول هماهنگی دروس با آموزش كل دانشگاه

10- بررسی نيازمنديهای آموزشی

11- تهيه مواد پژوهشی و تحقيق در خصوص تربيت بدنی و ورزش

12- استفاده از ظرفيت همكاران برای شركت در فعاليت‌های مختلف پژوهش

 

 شرح وظايف مسؤول اماكن ورزشي

 1- هماهنگی با مديريت در خصوص ارائه خدمات به تيم و كلاسهای تربيت بدنی طبق برنامه تنظيمی

2- مسؤول نظارت برحسن اجرای فعاليت‌های شركت خدماتی و تأسيساتی در اماكن فوق

3- تأييد حسن انجام كار نفرات خدماتی و نظارت مستمر بر فعاليت آنان

4- كنترل و نظارت بر مرخصی‌های ساعتی و روزانه كادرخدماتی

5- درخواست وسايل مورد نياز سالنها - از قبيل (وسايل تاسيساتی , روشنايی و   )

6- هماهنگی با مربيان و مدرسان تربيت بدنی و مسؤولين تيمهای استفاده كننده از سالنها و ميادين ورزشی

7- هماهنگی با مسئول اجرايی مسابقات ورزشی و مسؤول برنامه‌ريزی و نظارت بر فعاليتهای ورزشی دانشجويان و كاركنان

8- درخواست وسايل ورزشی برای سالنی

9- معرفي افراد استفاده كننده از سالن جهت دريافت كارت ورزشی و بيمه ورزشی

10- كنترل و نظارت بر ورود و خروج افراد استفاده كننده از سالن

11- تاييد ماهانه كاركنان خدماتی هرسالن توسط مسئول سالن ازلحاظ حسن انجام كار جهت پرداخت حقوق ماهانه وچگونگی دريافت اضافه كاری

12- اجراي كارهای عمرانی و تاسيساتی مكانهای ورزشی

13- تنظيم برنامه سالنها و اماكن ورزشی

14- عقد قرارداد با شرکت‌ها و ادارات برای واگذاری تایم‌های خالی سالن‌ها

15- رسيدگی به وضعيت عمومی سالنهای اماكن ورزشی

16- تجهيز نمودن سالن‌های ورزشی به كيف پزشكی و جعبه کمک‌های اولیه

 

 

  • تعداد بازدید صفحه : 3143