رزومه اساتید گروه پرستاریمدیر گروه پرستاری : دکتر ابراهیم علی افسری 
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی آدرس ایمیل و شماره تلفن طرح درس رزومه
1 دکتر ابراهیم علی افسری استادیار Ebrahim_aliafsari@mrgums.ac.ir
04137275551
طرح درس CV
2 دکتر پروانه عزت آقاجری استادیار Aghajari1391@gmail.com
04137275551
طرح درس CV
3 دکتر زیرک استادیار 04137275551 طرح درس CV
4 دکتر منیژه دهی استادیار Manizheh_dehi@mrgums.ac.ir
04137275551
طرح درس CV
5 مائده علیزاده مربی Alizadehmaedeh47@gmail.com
04137275551
طرح درس CV
6 سمیه قوی پنجه مربی Somayeh_ghavipanjeh@mrgums.ac.ir
04137275551
طرح درس CV
7 آیلین جهانبان مربی aylinjahanban@gamil.com
04137275551
طرح درس CV
8 اسماعیل مقصودی مربی Smko.umsu@yahoo.com
04137275551
طرح درس CV
9 موسی آغال مربی Aghalm6768@gmail.com
04137275551
طرح درس CV