مدیر امور آموزشی/تحقیقات و فناوریدکتر احسان مقدس کیا
مدیر آموزش و تحقیقات دانشکده علوم پزشکی مراغه
استادیار گروه تغذیه و صنایع غذایی
شمار تلفن مستقیم : 37276333-041
آدرس ایمیل:
Ehsan.m.kia@gmail.com


 
  • تعداد بازدید صفحه : 1279
 معاونت آموزشی پژوهشی