دکتر حسن حسین زادگان


 

دکتر حسن حسین زادگان

مدیر آموزش و تحقیقات دانشکده علوم پزشکی مراغه
دانشیار میکروب شناسی
شمار تلفن مستقیم : 04137276333
آدرس ایمیل: hasanhosainy122@yahoo.com