مدیر امور آموزشی/تحقیقات و فناوری


 

دکتر احسان مقدس کیا
مدیر آموزش و تحقیقات دانشکده علوم پزشکی مراغه
استادیار گروه تغذیه و صنایع غذایی
آدرس ایمیل:
Ehsan.m.kia@gmail.com


 
  • تعداد بازدید صفحه : 1976