کارکنان اداره دانش‌آموختگان


  نام و نام خانوادگی: کبری پودینه
  سمت: کارشناس اداره دانش آموختگان
  مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش بهداشت
  شماره تماس:5-37275551 داخلی 225
  آدرس پست الکترونیکی: Graduate.maragheh@gmail.com