معاونت آموزشی پژوهشی
 

معرفی مدیر امور دانشجویی و فرهنگیمدیر دانشجویی و فرهنگی: بهزاد موسی زاده
 
 
سوابق اجرائی :

- مسئول روابط عمومی
- مسئول دبیرخانه المپیاد علمی دانشجویی
- مسئول دبیرخانه بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
- مسئول دبیرخانه پایش برنامه عملیاتی

راههای ارتباطی:
041-37279000