شرح وظایف اداره خدمات آموزشی

شرح وظايف اداره  خدمات  آموزشی ( کاردانی وكارشناسي )                                                                                                

 1.   ارائه خدمات آموزشي امور مربوط از قبيل گواهي اشتغال به تحصيل، مرخصي تحصيلي، اخذ گواهي فراغت از تحصيل مقطع قبلي، امور مربوط به نظام وظيفه، بررسي و نظارت بر گزارش هاي فراغت از تحصيل و اعلام آن به اداره دانش آموختگان، اعطاي فرصت ارفاقي، انصراف از تحصيل دانشجويان دوره مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته

2.   پايش و نظارت بر روند تحصيلي دانشجويان مقاطع كارشناسي و حسن اجراي آئين نامه ها و مقررات مربوطه و ارائه گزارشات ادواري .

3.   سياستگذاري، برنامه ريزي و ايجاد زير ساخت هاي لازم براي توسعه و گسترش دانشجويان مقاطع کاردانی و كارشناسي

4.  پايش و نظارت بر نحوه ارائه خدمات آموزشي به دانشجويان

5.  تنظيم دستور جلسه و صورتجلسه شوراي آموزش و كميسيون بررسي موارد خاص.

6   .   اعلام ظرفيت پذيرش دانشجو 6

7.   ثبت نام از كليه پذيرفته شدگان آزمون هاي متمركز و نيمه متمركز كليه مقاطع تحصيلي

8.  پذيرش دانشجويان مهمان و انتقالي

10.  دريافت مجوز نظام وظيفه جهت مقاطع و رشته هاي جديد تحصيلي

11.  انجام ساير وظايف محوله