شرح وظایف اداره آموزش

شرح وظایف اداره آموزش در حیطه ثبت نام و ارائه خدمات آموزشی میباشد.

» شرح وظایف ثبت نام

اداره پذیرش ثبت نام و امتحانات یکی از ادارات تابعه مدیریت امور آموزشی دانشکده می باشد که ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان مقاطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته را از بدو ثبت نام بر عهده دارد . اهم ماموریت ها و فرایندهایی که توسط کارشناسان اداره پذیرش و ثبت نام و امتحانات صورت می گیرد به شرح ذیل می باشد.

۱-    پذیرش و ثبت نام اولیه پذیرفته شدگان آزمون سراسری

۳-    پذیرش دانشجویان ایثارگر منتقل شده بر اساس سهمیه ۵% شاهد

۴-    انصراف از تحصیل دانشجویان

۵-    انتقال دانشجویان به سایر دانشگاهها

۶-    پذیرش دانشجویان انتقالی از سایر دانشگاهها

۷-    میهمانی دانشجویان به سایر دانشگاهها

۸-    پذیرش دانشجویان میهمان از سایر دانشگاهها

۹-    خروج از کشور دانشجویان

۱۰-  مرخصی تحصیلی دانشجویان

۱۱-   امور مربوط به تسهیلات فرزندان اعضاء هیات علمی

۱۲-   خدمات آموزشی مربوط به دانشجویان حائز شرایط جهت طرح الزام و عضویت در انجمن داروسازان

۱۳-   خدمات آموزشی مربوط به صدور گواهی اشتغال به تحصیل و گواهی برای اداره راهنمایی

۱۴- اعلام وضعیت تحصیلی


» شرح وظايف ارائه خدمات آموزشی                                                                                              

 1.   ارائه خدمات آموزشي امور مربوط از قبيل گواهي اشتغال به تحصيل، مرخصي تحصيلي، اخذ گواهي فراغت از تحصيل مقطع قبلي، امور مربوط به نظام وظيفه، بررسي و نظارت بر گزارش هاي فراغت از تحصيل و اعلام آن به اداره دانش آموختگان، اعطاي فرصت ارفاقي، انصراف از تحصيل دانشجويان دوره مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته

2.   پايش و نظارت بر روند تحصيلي دانشجويان مقاطع كارشناسي و حسن اجراي آئين نامه ها و مقررات مربوطه و ارائه گزارشات ادواري .

3.   سياستگذاري، برنامه ريزي و ايجاد زير ساخت هاي لازم براي توسعه و گسترش دانشجويان مقاطع کاردانی و كارشناسي

4.  پايش و نظارت بر نحوه ارائه خدمات آموزشي به دانشجويان

5.  تنظيم دستور جلسه و صورتجلسه شوراي آموزش و كميسيون بررسي موارد خاص.

6   .   اعلام ظرفيت پذيرش دانشجو 6

7.   ثبت نام از كليه پذيرفته شدگان آزمون هاي متمركز و نيمه متمركز كليه مقاطع تحصيلي

8.  پذيرش دانشجويان مهمان و انتقالي

10.  دريافت مجوز نظام وظيفه جهت مقاطع و رشته هاي جديد تحصيلي

11.  انجام ساير وظايف محوله
 

 معاونت آموزشی پژوهشی