معاونت آموزشی
 

معرفی معاون آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی و فرهنگی

 
 

دکتر غلامرضا فرید اعلائی

سمت معاون آموزشی ، تحقیقات و دانشجویی و فرهنگی  
رشته تحصیلی طب اورژانس
رتبه علمی دانشیار
Email: grf.aalae@yahoo.com