معرفی معاون آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی و فرهنگی

 
 

دکتر علی سلیمانی اسلامی  

سمت معاون آموزشی ، تحقیقات و دانشجویی و فرهنگی  
رشته تحصیلی : اپیدمیولوژی
رتبه علمی : استادیار
Email:
soleimaniali@mrgums.ac.ir