اعضای شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی مراغه

دکتر غلامرضا فرید اعلایی

معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

دکتر اصغر تنومند

مدیر آموزشی و پژوهشی

آقای آکو عظیمی

دبیر شورای پژوهشی

دکتر حسن حسین زادگان

عضو شورا

دکتر آرش خرمی

عضو شورا

دکتر بلال مسافری

عضو شورا

دکتر سعید صفیری

عضو شورا

دکتر هادی پور جعفر

عضو شورا

دکتر جمال حلاج زاده

عضو شورا

دکتر صابر رائقی

عضو شورا