چهارشنبه 5 تير 1398 _ 22 شوال 1440 _ 26 ژوئن 2019
 
 
 
     
      توانمندسازی اساتید


    توانمند سازی اساتید

    این واحد به منظور ارتقای توانایی های اعضای هیات علمی، به ویژه اعضای هیات علمی جدید در زمینه آموزش و تدریس، تشکیل شده است. از مهمترین وظایف این واحد،نیازسنجی از اعضای هیات علمی در خصوص نیازهای عمده ایشان در امر یاددهی و یادگیری و برگزاری کلاس ها، کارگاه ها و دوره های آموزشی با حضور اساتید مجرب در زمینه مربوطه می باشد. جهت هماهنگی بیشتر و انجام بهتر برنامه های مدنظر در این واحد، کمیته توانمند سازی اساتید تشکیل شده است که هماهنگی های لازم جهت برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های مورد نیاز را با دیگر واحد و معاونت ها در سطح دانشگاه انجام می دهد  .