برچسب شده با

برچسب شده با اردوی سلامت

اردوی سیاحتی،تفریحی ویژه دانشجویان دختر دانشکده علوم پزشکی مراغه

مطالب/ اردوی سیاحتی،تفریحی ویژه دانشجویان دختر دانشکده علوم پزشکی مراغه

                           
      اردوی سیاحتی،تفریحی ویژه دانشجویان دختر دانشکده علوم پزشکی مراغه اردوی ،سیاحتی و تفریحی ویژه دانشجویان دختر دانشکده علوم پزشکی مراغه در اردوگاه المهدی برگزار شد.
جمعه 20 آبان 1401