برچسب شده با

برچسب شده با مرکز مطالعات پزشکی

برگزاری ژورنال کلاب در دانشکده علوم پزشکی مراغه

مطالب/ برگزاری ژورنال کلاب در دانشکده علوم پزشکی مراغه

                           
      برگزاری ژورنال کلاب در دانشکده علوم پزشکی مراغه ژورنال کلاب با موضوع "" Affinity of plant viral nanoparticle potato virus X (PVX) towards malignant B cells enables cancer drug delivery " در دانشکده علوم پزشکی مراغه برگزار شد.
چهارشنبه 18 اسفند 1400
برگزاری جلسه کمیته توانمندسازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در دانشکده علوم پزشکی مراغه

مطالب/ برگزاری جلسه کمیته توانمندسازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در دانشکده علوم پزشکی مراغه

                           
      برگزاری جلسه کمیته توانمندسازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در دانشکده علوم پزشکی مراغه کمیته توانمند سلزی و ارتقاء اساتید زیر نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در دانشکده علوم پزشکی مراغه برگزار شد.
شنبه 9 مرداد 1400
برگزاری جلسه کمیته فعالیت های نوآورانه و دانش پژوهی آموزشی در دانشکده علوم پزشکی مراغه

مطالب/ برگزاری جلسه کمیته فعالیت های نوآورانه و دانش پژوهی آموزشی در دانشکده علوم پزشکی مراغه

                           
      برگزاری جلسه کمیته فعالیت های نوآورانه و دانش پژوهی آموزشی در دانشکده علوم پزشکی مراغه جلسه کمیته فعالیت های نوآورانه و دانش پژوهی آموزشی ذیل مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در دانشکده علوم پزشکی مراغه برگزار شد. 
سه شنبه 29 تير 1400
برگزاری جلسه کمیته توانمندسازی اساتید ذیل دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

مطالب/ برگزاری جلسه کمیته توانمندسازی اساتید ذیل دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

                           
      برگزاری جلسه کمیته توانمندسازی اساتید ذیل دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جلسه کمیته توانمندسازی اساتید ذیل دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در دانشکده علوم پزشکی مراغه برگزار شد. 
يکشنبه 20 تير 1400