برچسب شده با

برچسب شده با ایلاغ مرکز مطالعات

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی معرفی شد

مطالب/ رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی معرفی شد

                           
      رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی معرفی شد طی حکمی از سوی رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه، دکتر آرمان لطیفی به عنوان " رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی" دانشکده علوم پزشکی مراغه منصوب گردید.
سه شنبه 1 آذر 1401