منوی اصلی
 

معرفی سرپرست کمیته برنامه ریزی درسی

 
            
دکتر الهه حق گشایی


سمت : سرپرست کمیته برنامه ریزی آموزشی
رشته و مدرک تحصیلی: 
دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
رتبه علمی: استادیار
عضو هیت علمی گروه بهداشت دانشکده علوم پزشکی مراغه
پست الکترونیک:ezd_ehm2010@yahoo.com