معرفی معاون آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی و فرهنگی


 


دکتر ابراهیم علی‌افسری


» معاون آموزشی، تحقیقات، دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی مراغه

» عضو هیات علمی گروه پرستاری دانشکده علوم پزشکی مراغه