معرفی معاون آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی و فرهنگی


دکتر علی احسانی


سمت :معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی مراغه
» عضو هیات علمی گروه علوم صنایع غذایی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی
» عضو مرکز تحقیقات تغذیه پژوهشکده زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز