آیین‌نامه‌های دانشجویی و فرهنگی

 
  » آئین نامه انجمن علمی
  » دستورالعمل اجرایی بسته فرهنگی ویژه دانشجویان خارجی
  » دستورالعمل اجرایی بسته فرهنگی ویژه دانشجویان خارجی
  » دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیته های انطباق امور فنی و اداری
  » آئین نامه اجرایی قانون انطباق امور فنی و اداری
  » قانون انطباق امور فنی و اداری
  » برنامه های ۹ گانه صیانت از حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی
  » دستورالعمل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان دستگاههای اجرائی
  » آئین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان
  » دستورالعمل اجرایی ایام هفته عفاف و حجاب
  » دستورالعمل اجرایی انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی
  » شیوه نامه برگزاری انتخابات نماینده دبیران کانونهای فرهنگی
  » دستورالعمل برگزاری همایش جهادگران سلامت
  » اساسنامه پیشنهادی کانون های اخلاق حرفه ای
  » اساسنامه پیشنهادی کانون های فرهنگی
  » اساسنامه پیشنهادی کانون فعالیت های جهادی
  » آئین نامه جشنواره دانشجوی نمونه 

سامانه مدیریت دانشجویی فرهنگی