منوی اصلی
 

معرفی سرپرست کمیته مشورتی دانشجویی


حاجیه شیدائی
سمت : سرپرست کمیته مشورتی دانشجویی
رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
رتبه علمی : مربی

عضو هیات علمی  گروه بالینی دانشکده علوم پزشکی مراغه