منوی اصلی
 

معرفی سرپرست اساتید مشاور

 

 مینا سادات هاشمی پرست

سمت : سرپرست اساتید مشاور
رشته و مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
رتبه علمی : استادیار
 عضو هیات علمی گروه بهداشت دانشکده علوم پزشکی مراغه