منوی اصلی
 

معرفی سرپرست کمیته ارزشیابی اساتید

 
دکتر پرویز واحدی
سمت : سرپرست کمیته ارزشیابی اساتید
رشته و مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی علوم تشریح
رتبه علمی : استادیار
عضو هیت علمی گروه علوم پایه دانشکده علوم پزشکی مراغه