منوی اصلی
 

معرفی سرپرست کمیته دانش پژوهی آموزشی

 

 
دکتر بلال مسافری
سمت : سرپرست کمیته دانش پژوهی آموزشی 
رشته و مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی
رتبه علمی : استادیار
عضو هیت علمی گروه علوم پایه دانشکده علوم پزشکی مراغه
دارای سوابق مدیریتی در حوزه معاونت آموزشی،  و سوابق فعالیت های تحقیقاتی در علوم اعصاب مرتبط با استرس و یادگیری
b.mosaferi82@gmail.com: E-mail