منوی اصلی
 

معرفی سرپرست کمیته توانمند سازی اساتید

 

دکتر گلاره کوچک پور
سمت : سرپرست کمیته توانمند سازی اساتید
رشته و مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی
رتبه علمی : استادیار
عضو هیت علمی گروه تغذیه و صنایع غذایی دانشکده علوم پزشکی مراغه