منوی اصلی
 

اهداف کمیته برنامه ریزی درسی

هدف کلی: ارتقاء کیفیت آموزش در تمامی سطوح رشته های گروه علوم پزشکی
 
هدف اختصاصی : توانمند نمودن اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزشی
استراتژی برنامه های اجرایی زمان اجرا/ مدت اجرا
انجام نیازسنجی آموزشی اساتید
faculty & staff development
همکاری با مشارکت کمیته توانمندسازی اساتید در  زمینه نيازسنجي آموزشي حضوری اعضای هیات علمی سالانه
همکاری با مشارکت کمیته توانمندسازی اساتید در  زمینه تعیین اولویتهای اموزشی بر اساس اهمیت و ضرورت سالانه
همکاری با مشارکت کمیته توانمندسازی اساتید در  زمینه ایجاد بانک اطلاعاتی از اساتید در زمینه نیازها و توانمندیهای آنان در برگزاری کارگاه سالانه
همکاری با مشارکت کمیته توانمندسازی اساتید در  زمینه تهيه برنامه مدون كارگاهي جهت اساتيد سالانه
ارتقاء و توانمندسازی اساتید هیات علمی در زمینه تدوین طرح درس و طرح دوره تهیه صفحه شخص برای اساتید و قرار دادن طرح درس هر ترم استاد برای دانشجویان ابتدای سال
الکترونیک نمودن طرح درس اساتید ابتدای سال
تهیه شیوه نامه در خصوص زمان ارسال و امتیازات طرح درس اساتید سالانه
نهایی نمودن زمان و نحوه انجام طرح درسها، طرح دوره ها و بازنگری کوریکولوم ها در هر نیمسال تحصیلی ابتدای هر نیمسال
تدوین نمونه فرم خام طرح درس ها  و نمونه فرم خام چک لیست داوری طرح درس ها سالانه
بررسی، داوری و بازنگری طرح درس ها کلیه اساتید دانشگاه و بازخورد به آنها پایان هر نیمسال
تهیه قوانین و مقررات، تدوین، ارسال و امتیازات طرح درس سالانه
برگزاری کارگاه در زمینه نحوه تدوین طرح درس ها در طول سال
ارتقاء و توانمندسازی اساتید هیات علمی در زمینه روش های تدریس تشکیل کارگاه های آموزشی در زمینه تدریس اثر بخش در کلاس در طول سال
برگزاري کارگاه هاي روش هاي نوین آموزشی در حیطه بالینی در طول سال
برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه آشناسازی اعضا هیات علمی با تکنولوژیهاي مدرن آموزشی در طول سال
طراحی و بازنگری دوره ها و کارگاه های آموزشی در زمینه های مرتبط با مباحث آموزش و آموزش الکترونیکی در طول سال
توانمند نمودن اعضاي هیات علمی در ارزشیابی تعیین پایایی و روایی آزمون های پیشرفت تحصیلی با همکاری EDO بیمارستانها در طول سال
ارزیابی نحوه برگزاری آزمونهای OSCE با همکاری EDO بیمارستانها در طول سال
روش های نوین ارزشیابی در بخش های بالینی با همکاری EDO بیمارستانها در طول سال
استفاده از log book در طول سال
بازنگری کوریکولوم آموزشی فراگیران برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری جلسات بررسی کوریکولوم آموزشی یک ماه قبل از شروع ترم
تشکیل جلسات بررسی کوریکولوم آموزشی یک ماه قبل از شروع ترم