معاونت آموزشی
 
تاریخ : چهارشنبه 4 مهر 1397
کد 658
به منظور تسهیل انتشار و استفاده از نتایج طرح های تحقیقاتی صورت گرفته دانشگاه ها، سامانه ای با عنوان ترجمان دانش و پژوهش در نظام سلامت طراحی و در آدرس http://news.research.ac.ir  اجرا شده است تا دانشگاه نسبت به اطلاع رسانی نتایج طرح های تحقیقاتی خود در آن برای مخاطبین مربوطه اعم از مردم، تصمیم سازان و سیاست گذاران بهداشتی، درمانی و پزشکی اقدام نمایند. با هدف به روزرسانی مستمر اطلاعات این سامانه، فعالیت حاضر طراحی و اجرا می شود.