معاونت آموزشی
 
تاریخ : دوشنبه 21 آبان 1397
کد 673
 
جدول زمانبندی سامانه انتقال و مهمانی دانشجویان
20 آبان تا 10 آذر 97 ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاههای مبداء و بارگذاری مدارک لازم
11 آذر تا 25 آذر 97 بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش توسط دانشجو
26 آذر تا 10 دی 97 اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبداء
11 دی تا 23 دی 97 بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو
24 دی تا 8 بهمن 97 اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد