تاریخ : چهارشنبه 7 آذر 1397
کد 679

حضور تیم کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دراولین همایش دانشجویی اتاق عمل کشور

همزمان با برگزاری اولین همایش دانشجویی اتاق عمل کشور در دانشگاه علوم پزشکی ایران، تیم اعزامی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده که متشکل از دانشجویان کارشناسی اتاق عمل دانشکده بود در این همایش شرکت کردند
captcha refresh