معاونت آموزشی
 
  برچسب شده با نمایشگاه ربع رشیدی
مطالب/ حضور فعالانه دانشکده علوم پزشکی مراغه درششمین نمایشگاه بین المللی ربع رشیدی تبریز                            
      دانشکده علوم پزشکی مراغه با سی و دو طرح در این نمایشگاه شرکت داشت که سی طرح در بخش اختراعات و دو طرح نیز در بخش ایده بود
شنبه 19 آبان 1397