معرفی اداره تغذیه

اداره امور تغذيه با بهره گيری از یک نفر کارشناس تغذيه و يك نفر کارشناس بهداشت محيط (بصورت مامور از مرکز بهداشت مراغه) وظيفه اصلی خود را که عبارت از ارائه ناهار و شام به دانشجويان می‌باشد عهده‌دار است. در اين راستا کارشناسان مربوط مواد اوليه ورودی را از لحاظ معيارهای بهداشتی کنترل نموده و بر کليه مراحل تهيه و آماده‌سازی و پخت و توزيع غذا نظارت دارند. لذا آنچه حائز اهميت است اینکه کارشناسان از هيچ کوششی در دستيابی دانشجویان به غذای سالم دریغ نمی‌کنند بطوريکه در سالهای گذشته در مواقع بروز بيماریهایی نظیر وبا، آنفلوآنزای مرغی و ساير بيماريهای واگيردار در فصول مختلف در ساير استانها هيچ موردی از بيماريهای واگير منتقله توسط آب و غذا در بين دانشجويان مشاهده نشده است.
 
  • تعداد بازدید صفحه : 1852