بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی
بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی

مسئول بسته: دکتر ادریس حسن پور

اعضای بسته: دکتر هادی پورجعفر- دکتر مینا هاشمی پرست – دکتز آرمان لطیفی- خانم علیزاده- خانم جهانبان – خانم پرتاش - دکتر الهه حق گشایی


 

 
 معاونت آموزشی