بسته اعتباربخشی برنامه‌ها، موسسات و بیمارستان‌های آموزشی
بسته اعتباربخشی برنامه‌ها، موسسات و بیمارستان‌های آموزشی

مسئول بسته: دکتر صابر رائقی

مسئول اعتبار بخشی بیمارستان های آموزشی : نسیم پرتاش


 
جهت دریافت فایل بسته اعتباربخشی برنامه‌ها، موسسات و بیمارستان‌های آموزشی کلیک نمائید.

جهت مشاهده معیارهای ارزشیابی و اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان ها کیلک نمائید.


 
 
 معاونت آموزشی