مدیر امور هیأت علمی

       


    


   نام و نام خانوادگی: دکتر الهامه نیکخواه

   مرتبه علمی: استادیار

  مدرک تحصیلی: دکتری علوم دارویی گرایش فارماکوگنوزی