معاونت آموزشی پژوهشی
 

کارشناس امور هیات علمی

 
   
        آرین آزادنیا
         کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
         کارشناس طرح‌های تحقیقاتی و دانشجویی
         شماره تماس: 4-37275551(041) داخلی 239
         پست الکترونیک :azadnia.a1989@gmail.com