کارشناس امور هیأت علمی

 
   
 آرین آزادنیا
کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
کارشناس طرح‌های تحقیقاتی و دانشجویی
شماره تماس: 4-37275551(041)
داخلی 239
پست الکترونیک :azadnia.a1989@gmail.com