معرفی اداره خوابگاه

اداره امور خوابگاهها ازادارات زیر مجموعه مدیریت دانشجویی می‌باشد که وظیفه اصلی آن اسکان دانشجویان متقاضی خوابگاه و فراهم نمودن فضایی امن با امکانات موجود می باشد.

این اداره متشکل از:

- مسئول اداره امور خوابگاهها

- مسوول رسیدگی به امور ایاب و ذهاب دانشجویان

چند مورد از اهم فعالیتهای این اداره به شرح زیر می باشد:

1. اجرای دقيق قوانين،‌مقررات، آئين‌نامه و بخشنامه‌های اداری مربوط

2. پذيرش اسكان دانشجويان واجد شرايط در خوابگاههای دانشجويی

3. امتيازبندی فرم‌های درخواست خوابگاه دانشجويان جهت اولويت‌بندی

4. صدور معرفی نامه و كارت ورود به خوابگاه برای دانشجويان متقاضی خوابگاهی

5. تهيه و تنظيم ليست اسامی ساكنين خوابگاه‌های دانشجويی و تهيه اسناد هزينه مربوطه

6. ارسال ليست اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجويی به صندوق رفاه دانشجويان

7. انجام امور مربوط به تسويه حساب بدهی خوابگاه‌های دانشجويی

8. تعيين اولويت‌های مربوط به تجهيز و تعميرات مورد نياز در خوابگاه‌ها

9. انجام تعميرات مورد نياز خوابگاه‌ها در ايام تعطيلی خوابگاههای دانشجويی

10. مشاركت در اجرای برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و فعاليتهای فوق برنامه در خوابگاه‌های دانشجويی

11. تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات مربوط به خوابگاه‌های دانشجويی و تجزيه و تحليل و ارائه آن به مسئولين ذيربط به منظور انجام برنامه‌ريزی‌های لازم

12. اعلام به موقع وضعيت خوابگاه‌های دانشجويی و تعيين ظرفيتهای موجود

13. نظارت بر برنامه سرويس‌های اياب و ذهاب خوابگاه‌های دانشجويی

14. پيگيری و نظارت بر عملكرد شركتهای خدماتی و تاسيساتی طرف قرارداد در خوابگاه‌های دانشجويی

15. برگزاری جلسات هماهنگی پرسش و پاسخ مسئولين دانشگاه با دانشجويان

16. بازديد از خوابگاه‌های دانشجويی و ارائه گزارش دقيق از وضعيت موجود خوابگاه‌ها

17. همكاری و مشاركت در اسكان شركت كنندگان المپيادهای ورزشی در خوابگاه‌های دانشجويی

18. تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهی دانشجويان در خوابگاه‌ها و بهبود وضعيت خوابگاه‌های دانشجويی

19. مشاركت در تهيه طرح‌های جامع و سودمند و متناسب در زمينه‌های رفاهی و امور فوق برنامه خوابگاه‌های دانشجويی

20. استفاده از تجارب ارزشمند ساير دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در زمينه خدمات رفاهی دانشجويان

21. نظارت بر حفظ و حراست از اموال موجود در خوابگاه‌ها

22. نظرخواهی از دانشجويان در قالب نيازسنجی نحوه ارائه خدمات رفاهی در خوابگاه‌ها

 
  • تعداد بازدید صفحه : 4174